Poniedziałek, 25 maja 2020
Strona główna
Masz pytania? Infolinia RODO:
22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Promocje Pokaż/ukryj

PAKIET UE (RODO) KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA RODO+ E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA 5 OSÓB - 149 zł + 23% VAT
149 PLN 390 PLN

Abonament Obsługi Prawnej - 10 h ryczałt miesięczny - 1890 zł
2190 PLN 3490 PLN

Biura rachunkowe - Pakiet RODO: Dokumentacja + E-szkolenie z Certyfikacją 5 osób + Rejestry Czynności + Consulting -149 zł +23% VAT
149 PLN 399 PLN

Business Woman in Office

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: 22 487-86-70 lub +48 724 570 436

Dział Sprzedaży:

zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny:
faq@rbdo.pl

Biuro RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 118-165-16-57
Regon: 140741937Nowelizacja Ustawy Prawo Telekomunikacyjne – wysyłanie ofert na adresy mailowe firm legalne

daneZ dniem 21 stycznia 2013 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne, która wprowadziła zmiany w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wysyłanie ofert na adresy firm,  stało się zgodne z prawem. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne stało się wysyłanie ofert na e-maile firmowe zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorstwa. „Zmiana ma na celu ograniczenie regulacji do osób fizycznych, a jednocześnie umożliwienie kontaktów dwustronnie profesjonalnych – biznesowych, które w chwili obecnej, ze względu na problemy interpretacyjne odnośnie do uprzedniej zgody profesjonalnego podmiotu na przesłanie informacji handlowej poprzez zamieszczenie adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej, są utrudnione.”
W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmianie uległa treść art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przed nowelizacją, brzmienie przepisu było następujące:

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Po nowelizacji art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepis wyraźnie ogranicza zakaz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną tylko do odbiorców będących prywatnymi osobami fizycznymi .

Oznacza to zatem, że od dnia 21 stycznia 2013 roku wysłanie dowolnej informacji handlowej na skrzynki e-mailowe firm, umieszczone na stronie www lub w katalogach online, bez uzyskania wcześniejszej zgody, jest już dopuszczalne.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1445) zmieniającym brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) od dnia 21 stycznia 2013 r. zakazane jest jedynie przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dozwolone jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na firmowy adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) –  jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).

Czym są „ dane indywidualne”?

Definicja „danych indywidualnych” zawarta jest w art. 2 pkt 9 ustawy o statystyce publicznej, wyżej wymieniony przepis odnosząc się do pojęcia „danych jednostkowych” wprowadza podział na „dane osobowe” oraz „dane indywidualne” – w myśl tego rozróżnienia „danymi osobowymi” są takie dane, które dają się powiązać z osobą fizyczną, zaś „dane indywidualne” to takie dane, które dają się powiązać z „podmiotem gospodarki narodowej” – definicja „podmiotu gospodarki narodowej” zawarta jest natomiast art. 2 pkt 11 tejże ustawy i stanowi, że za taki podmiot należy uważać „osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

W myśl powyższych definicji, jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posługuje się np. numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej przy prowadzeniu przedsiębiorstwa to, choćby adres poczty elektronicznej składał się z imienia, nazwiska oraz nazwy firmy – nie będzie go można uznać za daną osobową, lecz tylko za daną indywidualną podmiotu gospodarki narodowej – a w konsekwencji, przedsiębiorca posługujący się takim adresem nie będzie mógł żądać jego ochrony na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych – pod warunkiem, że wykorzystywany jest on w obrocie profesjonalnym i jego przetwarzanie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą właściciela takiego adresu.

W pełni należy uznać za prawidłowe stanowisko zaprezentowane w wyroku II SA/Wa 1009/2011 iż: w sytuacji „w której osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą staje się uczestnikiem obrotu prawnego wyłącznie jako osoba fizyczna. W takim przypadku podlega ona w pełni ochronie ustawy o ochronie danych osobowych.”

Jak rozumieć wyżej przytoczony pogląd zawarty w tezie cytowanego orzeczenia, zostanie wyjaśnione na poniższych przykładach:

Przykład A:

Właściciel hurtowni sprzedającej noże do kosiarek, wysyła e-mail z ofertą na zakup posiadanych w swojej ofercie noży do firmy produkującej kosiarki na podany przez nią na swojej firmowej stronie internetowej adres poczty elektronicznej jan.kowalski@kosiarki.pl

Przykład B:

Właściciel biura podróży specjalizującego się w organizacji podróży poślubnych, wysyła e-mail z ofertą zorganizowania podróży poślubnej do firmy specjalizującej się w farb i lakierów na podany przez nią na swojej firmowej stronie internetowej adres poczty elektronicznej jan.nowak@lakiery.pl

W sytuacji zaprezentowanej w przykładzie A, Jan Kowalski nie będzie mógł żądać ochrony swojego adresu poczty elektronicznej na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ oferta hurtowni oferującej noże do kosiarek jest ściśle związana z prowadzoną przez Jana Kowalskiego działalnością gospodarczą, a w takiej sytuacji adres jan.kowalski@kosiarki.pl stanowi daną indywidualną podmiotu gospodarki narodowej, a nie daną osobową Jana Kowalskiego. Sama oferta hurtowni również skierowana jest nie do Jana Kowalskiego jako osoby fizycznej, a do podmiotu gospodarki narodowej „Jan Kowalski Producent Kosiarek”.

Natomiast w sytuacji zaprezentowanej w przykładzie B, Jan Nowak będzie mógł dochodzić ochrony swojego adresu udostępnionego na firmowej stronie internetowej  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, ponieważ oferta biura podróży odnosi się do sfery prywatnego życia Jana Nowaka, a nie do prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Nie można zatem stwierdzić, że oferta biura podróży jest skierowana do podmiotu gospodarki narodowej – celem biura podróży było bowiem dotarcie do Jana Nowaka jako osoby fizycznej, a nie przedsiębiorcy, mimo posłużenia się w tym celu firmowym adresem e-mail jan.nowak@lakiery.pl

Ocena powyższych przykładów na gruncie ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

Do dnia 21 stycznia 2013 roku, powyższe przypadki mogły budzić wątpliwości na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ściślej – art. 10 ust.1 stanowiącego, (w brzmieniu sprzed 21 stycznia 2013r.) że „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.”

Powyższe brzmienie mogło prowadzić do mylnych interpretacji, że wysłanie prze jedną firmę do drugiej e-maila zawierającego ofertę związaną prowadzoną działalnością odbiorcy (tak jak w przykładzie A) stanowi wykroczenie przesyłania „niezamówionej informacji handlowej”.

Słusznie ustawodawca, w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie nowelizował art. 10 ust. 1 precyzując, że chodzi o osobę fizyczną – jednocześnie w uzasadnieniu zastrzegając, że celem nowelizacji jest ułatwienie obrotu obustronnie profesjonalnego:

„Zmiana ma na celu ograniczenie regulacji do osób fizycznych, a jednocześnie umożliwienie kontaktów dwustronnie profesjonalnych – biznesowych, które w chwili obecnej, ze względu na problemy interpretacyjne odnośnie do uprzedniej zgody profesjonalnego podmiotu na przesłanie informacji handlowej poprzez zamieszczenie adresu poczty elektronicznej na stronie internetowej, są utrudnione.”

s. 180 rządowego projektu uzasadnienia, druk nr 627

link: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=627

W świetle przytoczonego wyżej stanu prawnego, należy stwierdzić, że uchylenie z dniem 31 grudnia 2011 r. art. 7a ustawy prawo działalności gospodarczej zawierającego wyłączenie danych zawartych w ewidencji działalności gospodarczej spod ustawy o ochronie danych osobowych, należy uznać jedynie za usunięcie przepisu stanowiącego ustawowe superfluum. Podkreślenia wymaga bowiem fakt – że stanowisko prezentowane w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane było jeszcze przed 2003 rokiem (kiedy art. 7a zaczął obowiązywać) – sam fakt uchylenia przepisu zawierającego wyłączenie, oznacza w zasadzie powrót w tym aspekcie do stanu prawnego sprzed 2003 r. z tego tez względu wysnuwanie       z faktu uchylenia art. 7a ustawy prawo działalności gospodarczej wniosku o objęciu danych przedsiębiorców zakresem ustawy o ochronie danych osobowych nawet w przypadku obrotu obustronnie profesjonalnego jest wnioskiem absolutnie  nieuprawnionym.

Co więcej, tak rygorystyczna wykładnia uchylenia art. 7a oznaczałaby, z uwagi na przepisy karne zawarte w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych, niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą przepisów nakładających sankcję.

Źródło: 
W przypadku cytowania artykułu prosimy o bezwzględne zamieszczenie poniższych danych:
Wszelkie Prawa zastrzeżone – RBDO.PL

Zapraszamy do sklepu RBDO. Obecnie oferujemy usługi wdrożeniowe w bardzo korzystnych cenach promocyjnych.


Rekomendujemy wdrożenie jednego z poniższych wariantów, w zależności od Państwa potrzeb:

CDa) podstawowy element wymagany w niemal każej firmie i jednostce orgaznizacyjnej  – Dokumentacja ochrony danych dla firm, szkół lub organizacji – w ofercie za 99 zł netto + 23% VAT

b) jesli posiadasz dodatkowo zbiory podlegające rejestracji do GIODO  – zamów Dokumentację z Instrukcją zgłoszenia do GIODO – w ofercie za 199 zł netto + 23% VAT

c) jeśli chcesz zlecić audyt i rejestrację zbiorów prawnikowi wówczas zamów audyt z dokumentacją i rejestracją zbiorów do GIODO – 699 zł netto + 23% VAT

d) jeśli szukasz kompleksowej usługi ze szkoleniem wyznaczonej osoby – wówczas zamów kompleksowe wdrożenie ze szkoleniem + 12 m-cy wsparcia prawnego – 2690 z ł netto + 23% VAT


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod mailem: biuro@rbdo.pl lub numerem infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w odz. 9 – 17.:  (22) 487 86 70

 

Łukasz

Zapraszam do współpracy,
Łukasz Cieniak
Dyrektor Generalny RBDO
Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

E: biuro@rbdo.pl
T: (22) 487 86 70
K: +48 664 484 218

Biuro RBDO
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa
NIP: 118-165-16-57
Regon: 140741937

 


Zaufali nam m.in.

Zapytaj o wdrożenie

Infolinia
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji jakie wdrożenie wybrać, prosimy o kontakt na infolinię (czynna 9-17) lub przesłanie wiadomości przez formularz.

Infolinia: (22) 487-86-70
Na Państwa pytanie odpowiemy w ciągu najbliższych godzin.
Zapewniamy Państwu najwyższą jakość usług. Do każdego zamówienia zapewniamy wsparcie prawnika - bez żadanego limitu!

Zaufało nam już ponad 5000 firm, instytucji i jednostek organizacyjnych!
Zapraszamy do współpracy!